Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > ÚvodKoncepcia rozvoja CR

      Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín sa zameriava na územie Horného Zemplína. Zemplínsky región sa člení na Dolný Zemplín, ktorý patrí do Košického samosprávneho kraja a Horný Zemplín, ktorý je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja s okresmi Humenné, Medzilaborce, Snina a Vranov nad Topľou.

    Cestovný ruch ako hospodárske odvetvie, ktoré ponúka široký sortiment služieb, poskytuje priestor pre všetky kategórie podnikateľov a zároveň vyžaduje aktívne pôsobenie verejného a neziskového sektora. Úspešné príklady domácich a zahraničných destinácií dokazujú, že len spoluprácou všetkých dotknutých sektorov je možné vytvoriť prostredie a ponuku, ktoré majú šancu dosiahnuť spokojnosť návštevníkov a zároveň zabezpečiť stabilný príjem pre miestnych obyvateľov. Všeobecne platí, že vo všetkých oblastiach existuje miestny potenciál, ktorý je vhodný pre prezentáciu na trhu cestovného ruchu. Treba však vymedziť hlavné rozvojové možnosti a spoločné úsilie koncentrovať do týchto smerov. Vhodný výber tém, programov a projektov umožní efektívne zhodnotenie miestnych a vonkajších zdrojov.

Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín nadväzuje na dokumenty:
 • Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenska do roku 2013.
 • Lisabonská zmluva
 • Stratégia spotrebiteľskej politiky 2007 – 2013 (2007)
 • Oznámenie Komisie 2010: Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch
 • Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 - 2013.
 • Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016
 • Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
 • KURS 2011
 • Regionalizácia cestovného ruchu
 • Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010.
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008-2015
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné 2007-2013 (s výhľadom do roku 2015)
 • Plán hospodárskeho a sociálno-ekonomického rozvoja mesta Medzilaborce na obdobie 2007-2013
 • Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina 2005-2014
 • Stratégia mesta Vranov nad Topľou do roku 2015.

      Hlavným dôvodom vypracovania Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín je potreba efektívneho využitia obrovského nevyužitého potenciálu prírodných daností, kultúrno-historických pamiatok a ľudských zdrojov, ktoré sú dosiaľ tzv. “driemajúcim“ potenciálom nášho  regiónu s cieľom prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu zabezpečiť konkurenčnú ponuku služieb a produktov  a takto prispieť k zabezpečeniu rastu kvality života v regióne za súčasného zachovania a zveľadenia prírodného a kultúrneho dedičstva.

      Vytvorená Koncepcia rozvoja cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín je ucelenou tímovou koncepciou, ktorá si kladie za cieľ položiť základné piliere pre premyslené  smerovanie a rozširovanie služieb cestovného ruchu vychádzajúc z daností a možností regiónu, sledujúcu  nadregionálne programy rozvoja cestovného ruchu, rešpektujúcu úroveň kvality služieb poskytovaného subjektmi v konkurenčných regiónoch a vychádzajúca v ústrety požiadavkám zákazníkov s konečným cieľom prispieť ku zvýšeniu kvality života v našom regióne.Odporúčame


Členovia