Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Úvod > AktualityVýberové konanie na výkonného riaditeľa

„VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR HZ a HŠ“ – výberové konanie
 
 
Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  „VÝKONNÝ RIADITEĽ OOCR HZ a HŠ“
 
 
Kvalifikačné predpoklady :
 • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • minimálne 2 roky praxe v oblasti cestovného ruchu, manažmentu, marketingu alebo finančného riadenia·        
 • skúsenosti s tvorbou projektov, grantov sú výhodou
 
Znalosti:
 • aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom,  ďalší jazyk výhodou
 •  znalosť PC: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet
 • znalosť marketingových nástrojov a ich uplatnenia
 • vodičský preukaz skupiny B
 • znalosť regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš
 
 
 Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť,
 • reprezentatívna osobnosť
 • organizačné  schopnosti, logicko-analytické a finančné myslenie
 • schopnosť tvorivej samostatnej ale aj tímovej práce,
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky,
 • manažérske zručnosti,
 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • vedenie tímu ľudí a zodpovednosť za ich výkony, motiváciu a náplne práce
 • tvorba a realizácia  marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš  doma a v zahraničí,
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie vypracovávať a realizovať ročný plán aktivít, výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne Horný Zemplín a Horný Šariš
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov 
 • podávanie žiadostí o získanie finančných príspevkov a dotácií
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • zodpovednosť za plnenie plánu činnosti ako po obsahovej aj finančnej stránke
 • zodpovednosť za výsledky činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš
 
Zoznam požadovaných dokladov :
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe, vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania (formou motivačného listu)
 • fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš (max. 1 strana formátu A4)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
 
 
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 18.11.2016

(rozhodujúci je dátum podania žiadosti na pošte) na adresu sídla OOCR:

Mestský úrad Humenné, Kukorelliho 34, 066 28  Humenné

s označením obálky

NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE „VÝKONNÝ RIADITEĽ  OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš
 
 
 
Uchádzačov, ktorí budú spĺňať požadované predpoklady, pozve komisia na účasť vo výberovom konaní.
Predpokladaný nástup – december 2016  / január 2017Odporúčame


Členovia