Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres StropkovGeografia

Má rozlohu 389 km2 a zaraďuje sa medzi malé okresy. Rozprestiera sa na SV-nom Slovensku. Hraničí so 4 okresmi Prešovského kraja (Medzilaborce, Humenné, Vranov nad Topľou a Svidník). Severná hranica v 2 km dlhom úseku je zároveň aj štátnou hranicou s Poľskom. Leží v geomorfologických celkoch vonkajších Karpát: Ondavskej a Laboreckej vrchovine. V nadm. výške 691 m, na vrchu Klin na hraniciach s Poľskom, je najvyšší bod územia. Územie sa postupne znižuje od severu na juh, kde sa nachádza najnižší bod okresu, a to pri hladine vodnej nádrže Veľká Domaša v katastri obce Bžany. Geologická stavba okresu je jednoduchá. Tvorí ju paleogénny flyš, v ktorom sa jednotvárne, s premenlivým zastúpením, striedajú vrstvy pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Povrch územia na severe okresu je hornatinový s hlbokými úzkymi dolinami, na juhu zas vrchovinový. Na miestach výskytu odolnejších pieskovcov vznikli vyššie časti pohorí, chrbty a kopce. Erózne doliny sú vyhĺbené na miestach menej odolných ílovcov. Najnižšie časti okresu patria do teplej klimatickej oblasti, ktorá s narastajúcou nadmorskou výškou prechádza do mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota je 7,3 °C, za rok spadne na území okresu priemerne 676 mm zrážok. Najväčšou riekou v oblasti je Ondava, do ktorej sa zľava vlieva Chotčianka. Zasahuje sem aj severná časť vodnej nádrže Veľká Domaša, ktorá je významným zdrojom vody pri nedostatku jej podzemných zásob vo flyšovej oblasti. Z pôdnych druhov majú najväčší podiel hnedé lesné pôdy kambizeme. Ondavu a jej prítoky lemujú nivné pôdy fluvizeme. V okolí Stropkova sa vyvinuli aj ilimerizované pôdy luvizeme. Doliny riek sú do značnej miery odlesnené. V pohoriach prevládajú bukové lesy, miestami sa vyskytujú porasty borovice a iných drevín. V Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty na severe okresu rastú chránené druhy rastlín najčastejšie. Stretávajú sa tu typické horské karpatské prvky s teplomilnými prvkami. Medzi mnohé vzácne druhy patria: hadí mor ružový, štiav áronolistý karpatský, pichliač Waldsteinov, papradka alpínska, horec luskáčovitý, čarovník alpínsky. Živočíšnu ríšu tu najčastejšie zastupuje diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný, zajac poľný a ďalší z fauny listnatých lesov, polí a lúk. K vzácnym a chráneným druhom patrí vlk dravý, rys ostrovid, kuna lesná, jazvec lesný, krkavec čierny, bocian čierny, myšiak hôrny, sova dlhochvostá, výr skalný. Okres Stropkov patrí medzi okresy s najmenšou plochou chránených území. Svojou malou časťou sem zasahuje Chránená krajinná obasť Východné Karpaty. V okrese je jedno maloplošné chránené územie.


Odporúčame


Členovia