Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres SninaGeografia

Okres Snina sa nachádza v severovýchnom cípe Prešovského kraja. Rozlohou 805 km2 patrí medzi väčšie okresy Slovenska. Na západe hraničí s okresom Humenné z Prešovského kraja, na juhu s okresom Sobrance z Košického kraja. Jeden z 5 okresov na Slovensku, ktoré hraničia s dvoma štátmi. Severná hranica okresu je zároveň štátnou hranicou s Poľskom, východná hranica s Ukrajinou. Územie okresu je pomerne členité: Laborecká vrchovina, Bukovské vrchy, Beskydské predhorie, Ondavská vrchovina a Vihorlatské vrchy. Najvyšší bod územia - trojhraničný vrch Kremenec (1221 m. n. m.), najnižší bod výtok Cirochy v katastri obce Dlhé nad Cirochou (173 m. n. m.). Geologické zloženie územia vytvárajú flyšové paleogénne a kriedové vrstvy pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Vo Vihorlate sú andezity a ich pyroklastiká. V doline Cirochy riečne usadeniny štrkov, pieskov a hlín, pod Vihorlatskými vrchmi spraše a sprašové hliny. Povrch územia má vrchovitý a hornatý charakter. Na odolných pieskovcoch sú utvorené vyvýšené chrbty a vrchy a na miestach menej odolných ílovcov a slieňovcov erózne kotliny. Na tektonických poruchách Vihorlatu morfologicky výrazné stráne, reliéf má charakter úpätnej plošiny a pahorkatiny. Beskydské predhorie leží v teplej klimatickej oblasti, so stúpajúcou nadmorskou výškou sa územie presúva do mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota 8,3 °C. Pôdny fond: prevažuje hnedá lesná pôda kambizem, v najvyšších polohách podzol. Na riečnych nivách nivná pôda fluvizem, na sprašiach pod Vihorlatom ilimerizovaná pôda luvizem. Doliny a kotliny sú bez pôvodnej lesnej pokrývky. Na ostatných miestach prevládajú bukové lesy, menej zastúpená jedľa a smrek, v najnižších polohách dub. Výskyt vzácnych rastlín v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty: kostihoj srdcovitý, razivka smradľavá, mliečnik karpatský, perovník pštrosí, jelení jazyk celolistý. V Stužici sa nachádzajú chránené pralesovité porasty buka s jedľou a javorom horským. Počet chránených stromov v okrese: 3 (dub letný, ľaliovník a borovica hladká v obci Dúbrava). Živočíchy spoločenstva listnatých lesov: jeleň lesný, diviak lesný, srnec lesný, medveď hnedý. Vzácne živočíšne druhy: sova dlhochvostá, bocian čierny, jeleň karpatský, rys ostrovid, mačka divá, mlok karpatský, salamandra škvrnitá.


Odporúčame


Členovia