Na stiahnutie

Horný Zemplín - relax, šport, zdravie

Interaktívna mapa

Interaktívna mapa

Cyklotrasy

Štúdia cyklotrás regiónu Horný Zemplín a Horný Šariš

Počasie

S podporou

Travel in Slovakia – Good Idea
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja S

Domov > Lokalita > Okres MedzilaborceGeografia

Patrí medzi malé okresy Slovenska, má 427 km2, čo je o 200 km2 menej, ako je hodnota pre priemerný okres. Leží na severovýchode našej krajiny. Je jedným zo štyroch okresov Slovenska, ktoré majú len dvoch domácich susedov. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhu s okresom Humenné. Najdlhšia je severná hranica, ktorá je súčasne okresnou i štátnou hranicou s Poľskom. Územie celého okresu sa nachádza v jednom geomorfologickom celku. Je ním Laborecká vrchovina. Najvyšší bod okresu sa nachádza vo výške 850 m nad morom na chrbte, ktorý hraničí s Poľskom v katastri obce Svetlice. Južne od severu sa územie znižuje a najnižšie je pri výtoku Laborca z okresu v katastri obce Brestov nad Laborcom, konkrétne 180 m nad morom. Geologická stavba územia je pomerne jednotvárna. Prevahu v nej majú paleogénne flyšové súvrstvia s rozličným zastúpením vrstiev pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Podobné zloženie majú aj flyšové kriedové súvrstvia. Na dne širších dolín riek sú nivné usadeniny. Reliéf je typický pre flyšové pohoria. Na miestach s odolnejšími pieskovcami vyčnievajú chrbty. Tam, kde sú menej odolné ílovce a slieňovce, sú vodou vyhĺbené dlhé erózne brázdy. Najvyššie položená pohraničná časť okresu patrí do chladnej klimatickej oblasti, nižšie položené územia do mierne teplej a najnižšie do teplej klimatickej oblasti. Priemerná ročná teplota je 7,3 °C, úhrn priemerných ročných zrážok je 776 mm. V okrese pramení a aj cez neho preteká smerom od severu na juh rieka Laborec. Takmer rovnobežne s ňou tečie na západe Oľka a na východe Výrava, ktoré taktiež pramenia na území okresu, a to vo flyši, čo je príčinou ich malej vodnatosti. Okres preto trpí nedostatkom vody. Prevládajúcim pôdnym typom je hnedá lesná pôda kambizem, len na širších úsekoch nív sa nachádza nivná pôda fluvizem a v eróziou postihnutých oblastiach dolín aj ilimerizovaná pôda luvizem. Doliny a erózne brázdy sú zväčša bez lesnej pokrývky. V existujúcich lesných porastoch výrazne prevládajú bukové lesy. Najmä v pohraničnej oblasti v nich býva zastúpená jedľa, smrek a iné dreviny. Najviac vzácnych rastlín sa nachádza v pohraničnej Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty. Patrí medzi ne čemerica purpurová, iskerník karpatský, fialka dácka, zvonček jedľový, hadí mor ružový, perovník pštrosí, rebrovka rôznolistá. Z väčšej zveri sa tu bežne vyskytuje diviak lesný, jeleň lesný, srnec lesný. Zo vzácnych druhov tu žije vlk dravý, rys ostrovid, kuna lesná a skalná, vydra riečna, sova dlhochvostá, haja červená. Na územie okresu zasahuje Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty. Prevažne v rámci nej nájdeme aj maloplošné chránené územia okresu, a to 1 národnú prírodnú rezerváciu: Palotskú jedlinu a 5 prírodných rezervácií: Beskyd, Haburské rašelinisko, Jarčiská, Mokré lúky pod Čertižným, Pod Demjatou.


Odporúčame


Členovia